Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2023

 

Uitleg en definities


Uitleg

De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben betekenissen gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities zullen dezelfde betekenis hebben ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud verschijnen.

 

Definities

Voor de doeleinden van deze Disclaimer:

Bedrijf (verwezen naar als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" in deze Disclaimer) verwijst naar Dawn Higher, Weerterweg 59, 3950 Bocholt.
Service verwijst naar de Website, en de diensten die op deze Website worden aangeboden.
Jij duidt op het individu dat de Service toegang heeft of het bedrijf, of andere juridische entiteit namens welke dergelijk individu de Service toegang heeft of gebruikt, waar van toepassing.
Website verwijst naar Dawn Higher, bereikbaar vanaf www.dawnhigher.com


Disclaimer

De informatie op de Service is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Het Bedrijf neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de Service.

Onder geen enkele voorwaarde zal het Bedrijf aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolgschade of incidentele schade of enige schade, ongeacht of deze voortkomt uit overeenkomst, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen, verwijderingen of aanvullingen aan te brengen in de inhoud op de Service, zonder voorafgaande kennisgeving. 

Het Bedrijf garandeert niet dat de Service vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

 

Fouten en weglatingen disclaimer

De informatie die door de Service wordt gegeven is uitsluitend bedoeld ter algemeen richtinggevende informatie over onderwerpen van belang. Zelfs als het Bedrijf elke voorzorgsmaatregel neemt om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Service zowel actueel als nauwkeurig is, kunnen fouten optreden. Bovendien kunnen vanwege de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden optreden in de informatie op de Service.

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen, of voor de resultaten die worden verkregen uit het gebruik van deze informatie.

 

Copyright Disclaimer

Als u auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Service wilt gebruiken voor uw eigen doeleinden, dient u toestemming te verkrijgen van de rechthebbende.

 

Views Expressed Disclaimer

De Service kan meningen en standpunten bevatten die van de auteurs zijn en niet noodzakelijkerwijs het officiële beleid of standpunt weerspiegelen van enige andere auteur, overheidsinstantie, organisatie, werkgever of bedrijf, inclusief het Bedrijf.

 

Geen verantwoordelijkheid disclaimer

De informatie op de Service wordt verstrekt met het begrip dat het Bedrijf zich hierbij niet bezig houdt met het verlenen van juridisch, boekhoudkundig, belastingtechnisch of ander professioneel advies en diensten. Derhalve dient het niet te worden gebruikt als vervanging van overleg met professionele accountants, belastingadviseurs, juridische of andere bevoegde adviseurs.

Onder geen enkel voorbehoud zal het Bedrijf of diens leveranciers aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade, ongeacht hoe deze schade is ontstaan of in verband staat met het toegang hebben of gebruik maken van, of niet kunnen toegang hebben of gebruik maken van de Service.

 

"Op eigen risico" disclaimer

Alle informatie op de Service wordt verstrekt "zoals ze is", zonder enige garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit of met betrekking tot de behaalde resultaten uit het gebruik van deze informatie, en zonder enige garantie van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk, stilzwijgend of wettelijk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van bruikbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het Bedrijf zal niet aansprakelijk zijn jegens u of andere partijen voor enig besluit genomen of handeling ondernomen op basis van de door de Service verstrekte informatie, noch voor gevolgschade, bijzondere of soortgelijke schaden, zelfs niet als gewaarschuwd voor dergelijke schaden.

 

Neem contact op

Mocht u vragen hebben over deze Disclaimer, kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: dawnhigher@gmail.com